Polityka prywatności

Obowiązująca od 25 maja 2018r.

Ponieważ bardzo poważnie traktujemy temat bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, dostosowaliśmy naszą politykę prywatności do nowych standardów ochrony tych danych zgodnie z wymogami europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Niniejszy tekst określa zasady przetwarzania przez nas danych osobowych gości naszej restauracji Trattoria Adamo oraz Trattoria Adamo Catering a także naszych kontrahentów.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Trattoria Adamo restauracja Zakopane zarejestrowana pod oficjalną nazwą Pizzeria-Restauracja Adamo Spółka Cywilna Anna Drabik, Adam Drabik z siedzibą w Zakopanem przy ul. Bilinówka 6, o numerze NIP: 736-169-96-92.
 1. ZAKRES DANYCH KTÓRE PRZETWARZAMY
  1. Dane osobowe, które przetwarzamy to dane, które są niezbędne do realizacji Państwa zamówień. Udostępnienie nam Państwa danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich udostępnienia wiąże się z niemożliwością realizacji umowy.
  2. Przetwarzamy następujące dane:
   • Imię i nazwisko – jeśli dotyczy
   • Dane adresowe (adres dostawy dania) – jeśli dotyczy
   • Dane kontaktowe (numer telefonu, adres email) – jeśli dotyczy
   • Dane firmy (nazwa, siedziba, NIP) – jeśli dotyczy
   • Dane dotyczące płatności – jeśli dotyczy
   • Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter) wraz z dodanymi przez nich dobrowolnie opiniami i komentarzami – jeśli dotyczy
   • Preferencje żywieniowe
   • Dane z monitoringu wizyjnego
   • Dane zbierane za pośrednictwem plików cookie (w oddzielnej Literze)
 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ ICH PODSTAWY PRAWNE
  1. Państwa dane są przez nas przetwarzane w następujących sytuacjach:
   • Przyjęcie rezerwacji stolika z ewentualnym ustaleniem menu. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że jest to niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z definicją zawartą w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
   • Przyjęcie zamówienia dania z dostawą pod wybrany adres. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że jest to niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z definicją zawartą w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
   • Wystawienie dokumentu księgowego na życzenie gościa. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że jest to niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z definicją zawartą w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
   • W trosce o bezpieczeństwo gości restauracji, ich mienia, pracowników, ich mienia oraz mienia firmy w naszych obiektach znajduje się system monitoringu wizyjnego. Podstawą prawną dopuszczającą przetwarzanie danych osobowych w taki sposób jest art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO
   • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami czego podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. lit. f RODO)
   • Dane Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem tych profili, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywnościach Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes polegający na promowaniu własnej marki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 1. BEZPIECZEŃSTWO I UDOSTĘPNIANIE PRZETWARZANYCH DANYCH ODOBOWYCH
  1. W trosce o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych Administrator podejmuje odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę tych danych przed nadużyciem, utratą, nieupoważnionym dostępem, niepożądanym ujawnieniem i nieupoważnionymi zmianami. Dostęp do przetwarzanych danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  2. Niektóre Państwa dane ze względu na swą specyfikę mogą być ujawniane naszym podwykonawcom takim jak firma księgowa, banki, operatorzy płatności. W każdym przypadku, kiedy zlecamy firmie będącą osobą trzecią przetwarzanie Państwa danych osobowych w naszym imieniu, będziemy zawierać umowę dotyczącą przetwarzania danych w celu zagwarantowania tego samego poziomu ochrony i poufności Państwa danych.
  3. Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania niektórych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłaszają żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  1. Przetwarzane przez nas dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów w których są przetwarzane. Okres przez jaki przechowywane są Państwa dane zależy od specyfiki tych danych.
  2. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zamówienia (dostawa dania na podany adres, rezerwacja stolików) przetwarzane będą przez okres niezbędny do wywiązania się z umowy.
  3. Dane z monitoringu przechowywane będą przez okres 14 dni po czym są usuwane.
  4. Dane księgowe przechowywane są przez okres określony w ustawie.
 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
  1. Mają Państwo prawo dostępu do danych, które zbieramy na Państwa temat, do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez ważnej podstawy prawnej prosimy o kontakt: kontakt@trattoria-adamo.pl
  2. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu lub skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 1. PLIKI COOKIES
  1. Witryna trattoria-adamo.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do usług. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Pizzeria – Restauracja Adamo Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.
  5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
   • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
   • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
   • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
   • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie KLIKNIJ
  7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Dziękujemy za zapoznanie się z powyższymi postanowieniami. Pozdrawiamy i zapraszamy do nas.

Trattoria Adamo restauracja Zakopane wraz z zespołem.

Catering i przyjęcia

Godziny
otwarcia

Poniedziałek – Niedziela
12:00 – 22:00
(ostatnie zamówienia 21:30)

Zamów lub zarezerwuj